• § 1
  Definicje

  1. Producent – osoba fizyczna wytwarzająca lub wprowadzająca do sprzedaży produkty, które to produkty dostępne są w bazie produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub osoba fizyczna uprawniona do samodzielnej reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wytwarzającej lub wprowadzającej do sprzedaży produkty, które to produkty dostępne są w bazie produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, dokonujące zgłoszenia w ramach Programu Weryfikacji Składników w imieniu Producenta.
  2. Aplikacja Mobilna Zdrowe Zakupy - darmowa aplikacja mobilna, do której wszelkie prawa autorskie należą do Grupa Blix Sp. z o.o., umożliwiająca użytkownikom weryfikowanie składu produktów spożywczych, na podstawie przesłanego kodu kreskowego produktu umieszczonego na opakowaniu.
  3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, wymagane przez Administratora do dokonania przez Producenta zgłoszenia w ramach Programu Weryfikacji Składników, w szczególności takie jak imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego lub inne dane zamieszczone przez dokonującego zgłoszenie w opisie zgłoszenia.
 • § 2
  Postanowienia ogólne

  1. Administratorem Danych Osobowych wskazywanych w zgłoszeniu w ramach Programu Weryfikacji Składników przez Producenta jest spółka Grupa Blix Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, NIP:783-169-12-00, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000432201, posiadająca numer REGON: 302204045 i NIP:783-169-12-00 oraz kapitał zakładowy w wysokości 8.350,00 zł. (zwana dalej „Administratorem”).
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem formularza dokonywania zgłoszeń są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • § 3
  Zbieranie danych osobowych

  1. Administrator przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych :
   1. imię i nazwisko
   2. adres e-mail
  2. Podanie wskazanych wyżej Danych Osobowych przez Producenta w zgłoszeniu dokonywanym w ramach Programu Weryfikacji Składników jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym może jednak uniemożliwić rozpatrzenia zgłoszenia przez Administratora.
 • § 4
  Odbiorcy danych osobowych

  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: a) Administrator, b) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, dla których dostęp do danych będzie niezbędny w celu rozpatrzenia zgłoszenia dokonanego w ramach Programu Weryfikacji Składników; c) usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług; d) podmioty upoważnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego; f) dostawcy usług prawnych i doradczych, świadczących usługi na rzecz Administratora, o ile będzie to niezbędne dla rozpatrzenia zgłoszenia dokonanego w ramach Programu Weryfikacji Składników.

 • § 5
  Przetwarzanie danych osobowych

  1. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest możliwość rozpatrzenia przez Administratora zgłoszenia dokonanego przez Producenta w ramach Programu Weryfikacji Składników.
  2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w przypadku skorzystania przez Producenta z formularza zgłoszeniowego. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą Producenta wyrażoną poprzez akceptację stosownego oświadczenia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 • § 6
  Prawa producenta

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO,
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO,
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO,
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO,
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: iod@qpony.pl.
  4. W sytuacji wystąpienia przez Producenta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Producenta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Administrator zastrzega, iż spełnienie żądania, o którym mowa w niniejszym § 6, może uniemożliwić rozpatrzenie przez niego zgłoszenia dokonanego przez Producenta w ramach Programu Weryfikacji Składników.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • § 7
  Okres przechowywania i przetwarzania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze zgłoszeniem dokonywanym przez Producenta w ramach Programu Weryfikacji Składników.

 • § 8
  Postanowienia końcowe

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • § 9
  Kontakt z administratorem

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Grupa Blix Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań lub na adres e-mail: iod@qpony.pl.