• § 1
  Definicje

  1. Qpony – Qpony.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-12-00, REGON 302204045, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.350,00 zł, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Zdrowe Zakupy.
  2. Producent - osoba fizyczna lub osoba prawna, która wytwarza i wprowadza do sprzedaży na wolnym rynku produkty spożywcze, które dostępne są w bazie produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  3. Produkt - produkt spożywczy, wytworzony przez Producenta, celem jego wprowadzenia i sprzedaży, dostępny w bazie Produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  4. Aplikacja Mobilna - darmowa aplikacja mobilna Zdrowe Zakupy, do której wszelkie prawa autorskie należą do Qpony, umożliwiająca użytkownikom weryfikowanie składu Produktów, na podstawie przesłanego kodu kreskowego Produktu, umieszczonego na opakowaniu.
 • § 2
  Zasady ogólne

  1. pony w ramach Programu Weryfikacji Składników umożliwia Producentom korektę nieprawidłowych treści o Produktach, znajdujących się w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  2. Korzystanie z Programu Weryfikacji Składników uzależnione jest od spełnienia wymagań określonych w treści Regulaminu.
  3. Program Weryfikacji Składników został stworzony przez Qpony w celu poszanowania uzasadnionych interesów Producentów, jako narzędzie oraz platforma do komunikacji z nimi. Z tej przyczyny, korzystanie z Programu Weryfikacji Składników jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • § 3
  Zasady zgłoszeń

  1. Producent ma prawo do dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy:
   1. skład zamieszczony Produktów zawiera informacje niewłaściwe, tj. w składzie dany składnik nie występuje, bądź występuje w innej ilości,
   2. skład Produktu jest niepełny,
   3. Produkt nie jest już dostępny na rynku,
   4. Lub w innym, uzasadnionym interesem Producenta przypadku.
  2. Celem poprawnego dokonania zgłoszenia, zgłaszający powinien:
   1. być Producentem lub podmiotem uprawnionym do reprezentowania Producenta na podstawie przepisów lub odrębnych umów lub porozumień,
   2. wypełnić formularz kontaktowy, dostępny z poziomu łącza w Aplikacji Mobilnej, w którym poda dane osoby bezpośrednio dokonującej zgłoszenia – osoby kontaktowej, oraz dane Producenta, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, firmę Producenta, numer NIP,
   3. dokonać opisu nieprawidłowości oraz – opcjonalnie - dołączyć załączniki potwierdzające nieprawidłowość w opisie Produktu,
   4. zaakceptować wszystkie wymagane do dokonania zgłoszenia zgody i oświadczenia.
  3. Zgłaszane naruszenie powinno istnieć w chwili dokonania zgłoszenia przez Producenta.
 • § 4
  Wyłączenia

  1. Producent nie jest uprawniony do skorzystania z Programu Weryfikacji Składników w sytuacji, gdy:
   1. nie jest Producentem Produktu, do którego nawiązuje zgłoszenie,
   2. dostępny w bazie Produkt i jego opis są zgodne ze stanem faktycznym, a zgłoszenie Producenta ma na celu wprowadzenie w błąd użytkowników Aplikacji Mobilnej,
   3. w chwili dokonania zgłoszenia naruszenie nie istnieje.
    
 • § 5
  Rozpoznanie

  1. Qpony rozpoznaje złożone zgłoszenie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, zawierającego wszystkie wymagane dane i załączniki zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej.
  2. W przypadku zgłoszeń o dużym stopniu skomplikowania lub wymagających dodatkowych analiz, okres rozpoznawania zgłoszenia wskazany w ust. 1 powyżej może ulec wydłużeniu.
  3. Qpony zastrzega prawo do zwrócenia się do Producenta o dodatkowe informacje lub dokumenty, jakie mogą okazać się niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia. W takim przypadku, okres rozpoznawania zgłoszenia wskazany w ust. 1 powyżej może ulec wydłużeniu. W przypadku nieuzupełnienia danych lub nienadesłania dodatkowych dokumentów przez Producenta lub w przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepozwalających na identyfikację Producenta, Qpony pozostawia takie zgłoszenie bez rozpoznania.
  4. W przypadku dokonania przez Producenta prawidłowego zgłoszenia, spełniającego wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie, Qpony:
   1. w przypadku uznania, że zgłoszenie Producenta jest uzasadnione, dokona odpowiedniej zmiany w bazie Produktów dostępnej w Aplikacji Mobilnej,
   2. w przypadku uznania, że zgłoszenie Producenta jest nieuzasadnione lub podlega wyłączeniu, zgodnie z §4 powyżej, Qpony poinformuje Producenta o bezzasadności zgłoszenia. Producentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji od rozstrzygnięcia Qpony, na zasadach określonych w §7 poniżej.
 • § 6
  Dane osobowe

  1. Qpony dokłada wszelkich starań celem zapewnienia ochrony danych osobowych, w związku z korzystaniem z Programu Weryfikacji Składników.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności. Dokument Polityki Prywatności dostępny jest pod adresem: zdrowezakupy.org/pws_politykaprywatnosci.
 • § 7
  Reklamacje

  1. Wszelkie Reklamacje związane z rodzajem rozstrzygnięcia złożonego przez Producenta zgłoszenia, mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Qpony określony w §1 ust. 1 z dopiskiem „Reklamacja”, najpóźniej w terminie do 60 dni od daty przekazania Producentowi rozstrzygnięcia złożonego zgłoszenia (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje nadesłane po tym terminie będą uważane za nieważne. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Qpony w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Producent zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, o ile umożliwią to dane reklamującego zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym. Od decyzji Qpony nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.
  2. Qpony mogą zwrócić się do Producenta składającego reklamację o uzupełnienie jej treści lub nadesłanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie biegnie na nowo od dnia dokonania uzupełnienia zgłoszenia.
  3. W przypadku skierowania do Qpony reklamacji, która będzie zawierała istotne braki i nie będzie pozwalała na zidentyfikowanie Producenta, od którego pochodzi - Qpony pozostawia taką reklamację bez rozpoznania.
 • § 8
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. W sprawach nieuregulowanych w wyżej wskazanych dokumentach, zastosowanie będą mieć przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
  2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Regulaminu Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, w odniesieniu do Producentów, zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Qpony dopuszcza zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Qpony, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia nowej treści Regulaminu. Zgłoszenia dokonane przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie, będą rozpoznawane na dotychczasowych zasadach.
  4. Ewentualne spory związane z korzystaniem z Programu Weryfikacji Składników, strony ewentualnego sporu będą starały się rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd Cywilny.
  5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Qpony.