• § 1
  Definicje

  1. Grupa Blix – Grupa Blix Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-12-00, REGON 302204045, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.350,00 zł, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Zdrowe Zakupy.
  2. Producent - osoba fizyczna lub osoba prawna, która wytwarza i wprowadza do sprzedaży na wolnym rynku produkty spożywcze, które dostępne są w bazie produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  3. Produkt - produkt spożywczy, wytworzony przez Producenta, celem jego wprowadzenia i sprzedaży, dostępny w bazie Produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  4. Aplikacja Mobilna - darmowa aplikacja mobilna Zdrowe Zakupy, do której wszelkie prawa autorskie należą do Grupa Blix, umożliwiająca użytkownikom weryfikowanie składu Produktów, na podstawie przesłanego kodu kreskowego Produktu, umieszczonego na opakowaniu.
 • § 2
  Zasady ogólne

  1. pony w ramach Programu Weryfikacji Składników umożliwia Producentom korektę nieprawidłowych treści o Produktach, znajdujących się w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  2. Korzystanie z Programu Weryfikacji Składników uzależnione jest od spełnienia wymagań określonych w treści Regulaminu.
  3. Program Weryfikacji Składników został stworzony przez Grupa Blix w celu poszanowania uzasadnionych interesów Producentów, jako narzędzie oraz platforma do komunikacji z nimi. Z tej przyczyny, korzystanie z Programu Weryfikacji Składników jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • § 3
  Zasady zgłoszeń

  1. Producent ma prawo do dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy:
   1. skład zamieszczony Produktów zawiera informacje niewłaściwe, tj. w składzie dany składnik nie występuje, bądź występuje w innej ilości,
   2. skład Produktu jest niepełny,
   3. Produkt nie jest już dostępny na rynku,
   4. Lub w innym, uzasadnionym interesem Producenta przypadku.
  2. Celem poprawnego dokonania zgłoszenia, zgłaszający powinien:
   1. być Producentem lub podmiotem uprawnionym do reprezentowania Producenta na podstawie przepisów lub odrębnych umów lub porozumień,
   2. wypełnić formularz kontaktowy, dostępny z poziomu łącza w Aplikacji Mobilnej, w którym poda dane osoby bezpośrednio dokonującej zgłoszenia – osoby kontaktowej, oraz dane Producenta, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, firmę Producenta, numer NIP,
   3. dokonać opisu nieprawidłowości oraz – opcjonalnie - dołączyć załączniki potwierdzające nieprawidłowość w opisie Produktu,
   4. zaakceptować wszystkie wymagane do dokonania zgłoszenia zgody i oświadczenia.
  3. Zgłaszane naruszenie powinno istnieć w chwili dokonania zgłoszenia przez Producenta.
 • § 4
  Wyłączenia

  1. Producent nie jest uprawniony do skorzystania z Programu Weryfikacji Składników w sytuacji, gdy:
   1. nie jest Producentem Produktu, do którego nawiązuje zgłoszenie,
   2. dostępny w bazie Produkt i jego opis są zgodne ze stanem faktycznym, a zgłoszenie Producenta ma na celu wprowadzenie w błąd użytkowników Aplikacji Mobilnej,
   3. w chwili dokonania zgłoszenia naruszenie nie istnieje.
    
 • § 5
  Rozpoznanie

  1. Grupa Blix rozpoznaje złożone zgłoszenie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, zawierającego wszystkie wymagane dane i załączniki zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej.
  2. W przypadku zgłoszeń o dużym stopniu skomplikowania lub wymagających dodatkowych analiz, okres rozpoznawania zgłoszenia wskazany w ust. 1 powyżej może ulec wydłużeniu.
  3. Grupa Blix zastrzega prawo do zwrócenia się do Producenta o dodatkowe informacje lub dokumenty, jakie mogą okazać się niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia. W takim przypadku, okres rozpoznawania zgłoszenia wskazany w ust. 1 powyżej może ulec wydłużeniu. W przypadku nieuzupełnienia danych lub nienadesłania dodatkowych dokumentów przez Producenta lub w przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepozwalających na identyfikację Producenta, Grupa Blix pozostawia takie zgłoszenie bez rozpoznania.
  4. W przypadku dokonania przez Producenta prawidłowego zgłoszenia, spełniającego wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie, Grupa Blix:
   1. w przypadku uznania, że zgłoszenie Producenta jest uzasadnione, dokona odpowiedniej zmiany w bazie Produktów dostępnej w Aplikacji Mobilnej,
   2. w przypadku uznania, że zgłoszenie Producenta jest nieuzasadnione lub podlega wyłączeniu, zgodnie z §4 powyżej, Grupa Blix poinformuje Producenta o bezzasadności zgłoszenia. Producentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji od rozstrzygnięcia Grupa Blix, na zasadach określonych w §7 poniżej.
 • § 6
  Dane osobowe

  1. Grupa Blix dokłada wszelkich starań celem zapewnienia ochrony danych osobowych, w związku z korzystaniem z Programu Weryfikacji Składników.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności. Dokument Polityki Prywatności dostępny jest pod adresem: zdrowezakupy.org/pws_politykaprywatnosci.
 • § 7
  Reklamacje

  1. Wszelkie Reklamacje związane z rodzajem rozstrzygnięcia złożonego przez Producenta zgłoszenia, mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Grupa Blix określony w §1 ust. 1 z dopiskiem „Reklamacja”, najpóźniej w terminie do 60 dni od daty przekazania Producentowi rozstrzygnięcia złożonego zgłoszenia (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje nadesłane po tym terminie będą uważane za nieważne. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Grupa Blix w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Producent zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, o ile umożliwią to dane reklamującego zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym. Od decyzji Grupa Blix nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.
  2. Grupa Blix mogą zwrócić się do Producenta składającego reklamację o uzupełnienie jej treści lub nadesłanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie biegnie na nowo od dnia dokonania uzupełnienia zgłoszenia.
  3. W przypadku skierowania do Grupa Blix reklamacji, która będzie zawierała istotne braki i nie będzie pozwalała na zidentyfikowanie Producenta, od którego pochodzi - Grupa Blix pozostawia taką reklamację bez rozpoznania.
 • § 8
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. W sprawach nieuregulowanych w wyżej wskazanych dokumentach, zastosowanie będą mieć przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
  2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Regulaminu Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, w odniesieniu do Producentów, zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Grupa Blix dopuszcza zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Grupa Blix, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia nowej treści Regulaminu. Zgłoszenia dokonane przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie, będą rozpoznawane na dotychczasowych zasadach.
  4. Ewentualne spory związane z korzystaniem z Programu Weryfikacji Składników, strony ewentualnego sporu będą starały się rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd Cywilny.
  5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Grupa Blix.