• § 1
  Definicje

  1. Aplikacja Mobilna Zdrowe Zakupy – darmowa aplikacja mobilna, do której wszelkie prawa autorskie należą do Qpony.pl sp. z o.o., umożliwiająca użytkownikom weryfikowanie składu chemicznego produktów spożywczych, na podstawie przesłanego kodu kreskowego produktu, umieszczonego na opakowaniu.
  2. Urządzenia mobilne - smartfony, tablety oraz inne przenośne urządzenia elektroniczne, na których możliwe jest zainstalowanie Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  3. Usługodawca - Qpony.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-12-00, REGON 302204045, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Zdrowe Zakupy.
  4. Kod Produktu - kod składający się z kombinacji cyfr i znaku graficznego, indywidualnie nadany przez producenta, przypisany do danego produktu.
  5. Użytkownik - osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy oraz do dokonywania wpisów o produktach spożywczych na podstawie znajdujących się na produktach etykiet, w oparciu o własną wiedzę o składnikach i ich jakości, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w jej ramach jako konsument, tj. osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
  6. Produkt - produkt spożywczy, wytworzony przez producenta, celem jego wprowadzenia i sprzedaży na wolnym rynku, dostępny w bazie produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  7. Producent - osoba fizyczna lub osoba prawna, która wytwarza i wprowadza do sprzedaży na wolnym rynku Produkty, które dostępne są w bazie produktów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  8. Baza Produktów - baza dostępnych w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy Produktów i ich składów chemicznych, zbudowana i rozwijana i aktualizowana przez Użytkowników Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
 • § 2
  Warunki korzystania z aplikacji mobilnej zdrowe zakupy

  1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Zdrowe Zakupy jest Usługodawca. Główną funkcjonalnością Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy jest wspomaganie procesu dokonywania zakupów przez Użytkowników, jednakże Aplikacja Mobilna Zdrowe Zakupy nie stanowi i nie może być traktowana jako profesjonalne źródło wiedzy o produktach i dietetyce. W celu ułożenia profesjonalnej diety należy skonsultować się i skorzystać z profesjonalnych konsultacji lekarzy lub dietetyków. Wszelkie informacje zawarte w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy należy traktować poglądowo. Usługodawca przykłada wszelką staranność w opracowywaniu danych, jak i bieżącej aktualizacji Bazy Produktów, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w Bazie Produktów, wynikające z błędów lub nieścisłości na etykietach, zmianach na etykietach, błędów wynikających z przetwarzania danych lub z jakichkolwiek innych powodów.
  2. Jakiekolwiek prawa do Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, w tym w szczególności – choć niewyłącznie – autorskie prawa majątkowe do elementów Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy przynależą do Usługodawcy.
  3. Dla prawidłowego i efektywnego wykorzystywania Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, niezbędnym jest korzystanie przez Użytkownika co najmniej z Urządzenia Mobilnego opartego o system operacyjny iOS (w wersji min. 10.0) lub Android (w wersji min. 5) lub nowszych, przy czym urządzenie to powinno być jednocześnie podłączone do sieci Internet i wyposażone w aparat, umożliwiający skanowanie Kodów Produktów. Użytkownik, dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, powinien zezwolić Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy na dostęp do aparatu urządzenia (wykonywanie zdjęć). Aplikacja Mobilna Zdrowe Zakupy wykorzystuje w swoim funkcjonowaniu połączenie z Internetem - koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
  4. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku dostępu do Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia wymagań opisanych w punkcie poprzedzającym.
  5. W przypadku powstania nowej wersji Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, Użytkownik powinien dokonać jej aktualizacji. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał aktualnej wersji Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, Usługodawca zastrzega możliwość nieprawidłowego działania lub braku działania Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika w ramach Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów, które mogą przerwać, naruszyć lub ograniczyć możliwość korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub którejkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną lub naruszający czyjekolwiek dobra osobiste. Zabroniony jest dostęp do Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy oraz jej treści w sposób zautomatyzowany, w szczególności zakazane jest używanie botów, automatów pobierających dane, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy bez ingerencji Użytkownika.
  7. Użytkownik może korzystać z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy jedynie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub biznesową. W szczególności oznacza to, iż Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy w celu prowadzenia działalności zarobkowo-komercyjnej. Osoba korzystająca z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy oświadcza, iż wypełnia zakres definicyjny "Użytkownika", o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 • § 3
  ZASADY FUNKCJONOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ ZDROWE ZAKUPY

  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem czasu awarii Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub planowych plac konserwacyjnych.
  2. Usługi świadczone przez Usługodawcę obejmują usługi bezpłatne, takie jak uzyskiwanie informacji o składach chemicznych Produktów, poprzez skanowanie Kodów Produktów przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
  3. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy następuje przez pobranie Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy w Google Play lub iTunes, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w § 2 Regulaminu.
  4. Po zeskanowaniu Kodu Produktu zamieszczonego na opakowaniu, Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o składzie chemicznym Produktu. Użytkownik może zapoznawać się z opisami wymienionych w składzie substancji i ich ewentualną szkodliwością. Użytkownik każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie powinien samodzielnie zweryfikować informacje dostępne w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki błędów w opisach Produktów.
  5. Użytkownik przy korzystaniu z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy ma możliwość oznaczenia składników takich jak alergeny lub składniki szkodliwe, jednakże Usługodawca zastrzega, że Użytkownicy z alergiami pokarmowymi oraz inni Użytkownicy, dla których skład spożywanych produktów może mieć wpływ na zdrowie, lub stanowić zagrożenie życia, zobowiązują się do samodzielnej weryfikacji składu na etykiecie Produktu przed jego spożyciem. Wyniki prezentowane w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy powinny być tym samym traktowane jedynie pomocniczo oraz informacyjnie i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy dokonywania wyboru zakupowego przez Użytkownika.
  6. Usługodawca zastrzega, że wszelkie dotyczące Produktów zestawienia, rankingi, porównania diet etc., mają charakter wyłącznie informacyjno-promocyjny i nie powinny być traktowane jako profesjonalna porada dietetyczna. Oznacza to tym samym, że Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za wybory żywieniowe dokonywane na podstawie treści znajdujących się w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, zaś Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności w tym zakresie.
  7. Informacje o składzie każdego z Produktów zamieszczane są w Bazie przez Użytkowników korzystających z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub przez Usługodawcę.
  8. W przypadku niedostępności informacji o składzie Produktu, Użytkownik może samodzielnie, nieodpłatnie dodać taki Produkt. Po zeskanowaniu Produktu, którego opis nie jest dostępny w Bazie, Użytkownik dokonuje wprowadzenia informacji w odpowiednie pola i zatwierdza dodanie Produktu. Użytkownik może również dodać Produkt poprzez dodanie fotografii obejmującej wyłącznie skład Produktu oraz listę jego wartości odżywczych (tj. obejmującej etykietę Produktu). Użytkownik dodający Produkt w dowolnej formie oświadcza, iż jego zgłoszenie nie narusza czyichkolwiek praw autorskich ani jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności użytkownik dodający Produkt oświadcza, iż dodawane zdjęcie Produktu jest zdjęciem jego autorstwa oraz że upoważnia on Usługodawcę do wykorzystywania w pełnym zakresie dodanego zdjęcia oraz innych informacji w celu opracowania opisu Produktu w Bazie Produktów. Z tytułu dodania oraz zamieszczenia Produktu w Bazie Produktów oraz wykorzystywania opisu Produktu w Bazie Produktów przez Usługodawcę nie należy się Użytkownikowi jakiekolwiek wynagrodzenie.
  9. W przypadku zmiany składu chemicznego Produktu, bądź stwierdzenia, przez Użytkownika, że skład jest nieprawidłowy lub niepełny ma on możliwość oznaczenia, że skład Produktu jest nieprawidłowy, oraz przekazania Usługodawcy informacji o konieczności wprowadzenia zmian w składzie Produktu. 
  10. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika nieprawidłowości w składzie Produktu dostępnego w Bazie Produktów, Usługodawca weryfikuje zgłoszenie Użytkownika oraz w przypadku, gdy zgłoszenie jest zasadne, dokonuje zmiany składu Produktu. Czas wprowadzenia zmian zależny jest od nakładu czasu pracy potrzebnego do dokonania zmian przez Usługodawcę, jak i ilości dokonywanych zgłoszeń przez Użytkowników w danym okresie czasowym, jednakże Usługodawca dąży do tego, aby wszelkie nieprawidłowości zostawały modyfikowane i zmieniane bez zbędnej zwłoki.
  11. Baza Produktów uwzględnia Produkty dostępne jedynie na obszarze RP. Aplikacja Mobilna Zdrowe Zakupy nie przewiduje dostępności opisu produktów dostępnych w innych krajach, chyba, że Użytkownicy zamieszczą w Bazie Produktów Produkty dostępne poza terytorium RP.
  12. Usługodawca umożliwia również zgłaszanie jakichkolwiek zastrzeżeń Producentom – w tym celu uruchomiony został przez Usługodawcę „Program Weryfikacji Składników”, który dostępny jest w poziomu panelu użytkownika w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.
 • § 4
  UŻYTKOWNICY APLIKACJI MOBILNEJ ZDROWE ZAKUPY

  1. Użytkownik oświadcza, że treści umieszczane przez Użytkownika w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, nie są w jakikolwiek obraźliwe oraz że nie naruszają interesów oraz praw osób i podmiotów trzecich. 
  2. Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny mogło zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia postanowień ust. 1 – 2 powyżej oraz w przypadku zamieszczenia w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy treści, z których wynikać będzie, że ich celem będzie wprowadzenie pozostałych Użytkowników w błąd lub próba wywierania nieuzasadnionej negatywnej opinii w stosunku do Produktu Producenta lub jego marki.
  4. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika, które mogą w jakikolwiek sposób utrudniać lub uniemożliwiać działanie Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub które mogą narazić na szkodę lub dyskomfort Usługodawcę lub pozostałych Użytkowników Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem lub porządkiem publicznym.
  5. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki swojego bezprawnego działania w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy – tak w stosunku do Usługodawcy jak i w stosunku do innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy oraz do jakichkolwiek innych osób lub podmiotów.
 • § 5
  Odpowiedzialność usługodawcy

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy wywołane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych osób lub podmiotów, awarią sieci telekomunikacyjnych lub awarią infrastruktury technicznej lub awarią techniczną.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub poszczególnych jej funkcjonalności, spowodowaną dokonywaniem przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych. O zmianach, które z uwagi na okres trwania ich wdrożenia, mogą w sposób istotny wpłynąć na komfort korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy (przerwy techniczne), Użytkownicy, o ile będzie to możliwe, zostaną zawczasu powiadomieni w drodze stosownego komunikatu Usługodawcy.
  3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne środki techniczne, w tym oprogramowania chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. Użytkownik, korzystając z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, powinien dokonywać samodzielnej weryfikacji pozyskiwanych treści oraz informacji, zwłaszcza pod kątem możliwego wpływu Produktów na jego zdrowie.
 • § 6
  Reklamacje

  1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy lub nieprawidłowego sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę w drodze pisemnej, tj. listownie na adres siedziby Usługodawcy (ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań) lub drogą email na adres biuro@qpony.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. W przypadku skierowania do Usługodawcy reklamacji, w której nie będzie możliwe zidentyfikowanie osoby, od której ona pochodzi, reklamację taka pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. W przypadku uzupełniania danych przez Użytkownika składającego reklamację, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym biegnie na nowo, od momentu uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ten sam sposób, w jaki została ona zgłoszona do Usługodawcy.
 • § 7
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Polityki prywatności (https://www.qpony.pl/polityka-prywatnosci) oraz na podstawie zgody Użytkownika, udzielanej przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. W przypadku braku zgody Użytkownika, jakiekolwiek jego dane nie są przez Usługodawcę przetwarzane.
  2. Usługodawca, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, dokonuje pomiaru i rejestracji anonimowych danych o charakterze statystycznym, uniemożliwiających jakąkolwiek identyfikację konkretnego Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania tych anonimowych danych osobom trzecim lub dowolnego innego ich wykorzystywania.
 • § 8
  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://zdrowezakupy.org/regulamin-wersji-darmowej.html i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.
  2. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu, korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy jest prawo polskie.
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. Publikacja odbywa się poprzez aktualizację treści, do których odsyła stosowny link dostępny w ekranie głównym w Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy. Użytkownik, korzystając z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy, akceptuje postanowienia Regulaminu w jego najnowszej wersji. Użytkownik przysługuje prawo do nie zaakceptowania nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić o tym Usługodawcę; tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Aplikacji Mobilnej Zdrowe Zakupy.